หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 01 การตลาดคืออะไร
 • 02 พื้นฐานทางด้านการตลาด-ภาคกลยุทธ์
 • 03 ความรู้คือพลัง
 • 04 ทำไมการสำรวจจึงสำคัญ
 • 05 มาเริ่มต้นกำหนดวัตถุประสงค์กัน
 • 06 องค์ประกอบของการตลาด
 • 07 แผนการตลาด - ระบุกิจกรรม
 • 08 การกำหนดข้อความหลัก
 • 09 การนำแผนการตลาดไปปฏิบัติ
 • 10 การวัดผล
หนังสือทั่วไป
236 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • ส่วนที่ 2 คณะกรรมการอื่น ๆ
 • ส่วนที่ 3 การบูรณาการบริหารงานคณะกรรมการพนักงาน
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
355 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.