Diet Menu / 2557

หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
97 หน้า ภาพประกอบสี 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บนเส้นทางกล้วยไข่
 • กล้วยไข่กำแพงเพชร
 • พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2
 • เตรียมดินปลูก
 • สภาพภูมิอากาศ
 • หน่อพันธุ์กล้วย
 • การปลูกต้น
 • การบำรุงดุแล
 • ตัดแต่งหน่อและปลี
 • ห่อและตัดเครือ
 • โรคและศัตรู
 • จากประสบการณ์จริงของ ศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 • นานาทัศนะการตลาด
 • กล้วยสารพัดประโยชน์
 • ขนมกล้วยไข่
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
67 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.