Diet Menu / 2557

หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
97 หน้า ภาพประกอบสี 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บนเส้นทางกล้วยไข่
 • กล้วยไข่กำแพงเพชร
 • พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2
 • เตรียมดินปลูก
 • สภาพภูมิอากาศ
 • หน่อพันธุ์กล้วย
 • การปลูกต้น
 • การบำรุงดุแล
 • ตัดแต่งหน่อและปลี
 • ห่อและตัดเครือ
 • โรคและศัตรู
 • จากประสบการณ์จริงของ ศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 • นานาทัศนะการตลาด
 • กล้วยสารพัดประโยชน์
 • ขนมกล้วยไข่
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
67 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 01 การตลาดคืออะไร
 • 02 พื้นฐานทางด้านการตลาด-ภาคกลยุทธ์
 • 03 ความรู้คือพลัง
 • 04 ทำไมการสำรวจจึงสำคัญ
 • 05 มาเริ่มต้นกำหนดวัตถุประสงค์กัน
 • 06 องค์ประกอบของการตลาด
 • 07 แผนการตลาด - ระบุกิจกรรม
 • 08 การกำหนดข้อความหลัก
 • 09 การนำแผนการตลาดไปปฏิบัติ
 • 10 การวัดผล
หนังสือทั่วไป
236 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • ส่วนที่ 2 คณะกรรมการอื่น ๆ
 • ส่วนที่ 3 การบูรณาการบริหารงานคณะกรรมการพนักงาน
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
355 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
447 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
วิทยานิพนธ์
369 หน้า : กราฟ, ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การตัดสินใจโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
 • บทที่ 2 การใช้โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ในการใช้โปรแกรมเชิงเส้น
 • บทที่ 4 การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในกรณีที่คำตอบเป็นจำนวนเต็ม
 • บทที่ 5 การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในกรณีที่มีหลายวัตถุประสงค์
 • บทที่ 6 แบบจำลองแถวการรอคอย
 • บทที่ 7 การจัดการโครงการ
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์การตัดสินใจ
 • บทที่ 9 ทฤษฎีเกม
 • บทที่ 10 โปรแกรมเชิงพลวัต
 • บทที่ 11 งานวิจัยเรื่องการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณในประเทศไทย
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.