Search results

6 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Contents: รัฐฉาน : ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
 • อวสานของกองทัพเมืองไตและกำเนิดขบวนการปฏิวัติเลือดใหม่
 • ปัญหายาเสพติดในรัฐฉาน (คำอธิบายของสภาปฏิวัติเมืองไต)
 • การยืดครองรัฐฉิ่นของระบบปกครองพม่า
 • ภูมิศาสตร์รัฐฉาน.
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
Note: เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
TOC:
 • บทนำ
 • แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลทั่วไปเมืองทวายและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมทวาย
 • บทสรุปและข้อเสนอแนะ