หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
64 หน้า
    เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
(11), 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
317 หน้า
หนังสือทั่วไป
(15), 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • คำนำโดยกระทรวงมหาดไทยในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี เมื่อพ.ศ. 2502
  • อารัมภ์
  • จุลารัมภ์
  • เล่าให้ลูกฟัง
  • พ่อเกิด
  • ทำราชการ
หนังสือทั่วไป
(10), 411 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 367 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(19), 185 หน้า 23 ซม.
หนังสืออ้างอิง
180 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
301 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.