หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
งานวิจัย
162 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.