หนังสือทั่วไป
(15), 270 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1 ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชากับเส้นทางไทย-เขมร
  • 2 เส้นทางคมนาคมสำคัญระหว่างไทย-เขมรตั้งแต่สมัยพระนครถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  • 3 เส้นทางเดินทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี
  • 4 บทสรุป
  • บรรณานุกรม
  • ภาคผนวก