หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
245 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ