หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
  • สำนักคิดที่มีอิทธิพลต่อการจัดสวัสดิการสังคม
  • รัฐสวัสดิการกับการจัดสวัสดิการสังคม
  • แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม
  • พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมไทย
  • การจัดสวัสดิการสังคมของต่างประเทศ