Search results

55 results in 0.09s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  หนังสือ บันทึกกบฏ เล่มนี้ เป็นการรวบรวมความคิดและชีวิตของ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ในห้วงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับการตื่นรู้ทางปัญญาของมวลมหาประชาชน รวมถึงบทบาทในด้านลึกกับเหตุการณ์ความเป็นไปของบ้านเมือง ในยุคการโค่นล้มระบอบทักษิณ ซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนข้างได้
หนังสือ บันทึกกบฏ เล่มนี้ เป็นการรวบรวมความคิดและชีวิตของ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ในห้วงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับการตื่นรู้ทางปัญญาของมวลมหาประชาชน รวมถึงบทบาทในด้านลึกกับเหตุการณ์ความเป็นไปของบ้านเมือง ในยุคการโค่นล้มระบอบทักษิณ ซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนข้างได้
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
 • สำนักคิดที่มีอิทธิพลต่อการจัดสวัสดิการสังคม
 • รัฐสวัสดิการกับการจัดสวัสดิการสังคม
 • แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม
 • พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมไทย
 • การจัดสวัสดิการสังคมของต่างประเทศ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปัญหา
 • ความนำ ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะการเมือง
 • หลังสมัยพระนเรศวร
 • ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะการเมือง
 • ตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททอง
 • การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์
 • ฟอลคอนและฝรั่งเศส
 • แนวร่วม พระสงฆ์-ขุนนาง-ประชาชน
 • "การปฏิวัติ" ของพระเพทราชา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. ข่าวต่างประเทศ
 • 2. ศึกอลองพญา
 • 3. กรุงแตก
 • 4. เปิดตัวพระเจ้าตาก
 • 5. กำเนิดพระเจ้าตาก
 • 6. รับราชการ
 • 7. พิสูจน์ตำนานพระเจ้าตาก
 • 8. เปิดตำนานพ่อค้าเกวียน
 • 9. สงครามกรุงแตก
 • 10. "ทิ้ง" กรุงศรีอยุธยา
 • 11. หนี
 • 12. กู้กรุงศรี
 • 13. เป็น"พระเจ้ากรุงธนบุรี"
 • 14. สลายก๊ก
 • 15. เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 • 16 รวมแผ่นดิน
 • 17 ศึกเมืองเหนือ
 • 18 รบเชียงใหม่ ตีเขมร
 • 19. ศึกอะแซหวุ่นกี้
 • 20. หยุดฆ่า เข้าหาธรรม
 • 21. เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
 • 22. พระแก้วมรกต เสริมหรือลดพระบารมี
 • 23. เขมรจลาจล ธนบุรีร้อนรุ่ม
 • 24. เหตุวุ่นวายในกรุงธนบุรี
 • 25. พระยาสรรค์ยึดกรุงธนบุรี
 • 26. ปฏิวัติกรุงธนบุรี
 • 27. ศึกกลางเมือง
 • 28. ประหารพระเจ้าตาก
หนังสือ

  1. สถานการณ์ก่าอนการปฏิวัติ -- 2. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งและการสร้างรัฐธรรมนูญ -- 3. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง -- 4. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สาม
1. สถานการณ์ก่าอนการปฏิวัติ -- 2. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งและการสร้างรัฐธรรมนูญ -- 3. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง -- 4. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สาม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 พลวัตทางการคลังภาครัฐประเทศไทย บทที่ 1 ภาพรวมการคลังภาครัฐของไทยกับพัฒนาการเศรษฐกิจจากอดีตสู่ปัจจุบัน
 • บทที่ 2 การเงินการคลังไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540
 • ตอนที่ 2 การภาษีอากร และการกระจาย บทที่ 3 หลักการภาษีอากร
 • บทที่ 4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • บทที่ 5 ภาษีอุปโภคบริโภค
 • บทที่ 6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • บทที่ 7 ภาษีทรัพย์สิน
 • ตอนที่ 3 รายจ่ายสาธารณะและการพัฒนา บทที่ 8 ภาพรวมรายจ่ายสาธารณะ
 • บทที่ 9 บทบาทของรัฐบาลและความล้มเหลวของระบบตลาด
 • บทที่ 10 กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
 • บทที่ 11 ความไม่เท่าเทียมทางรายได้
 • บทที่ 12 ความยากจน
 • บทที่ 13 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม
 • บทที่ 14 หนี้สาธารณะ
 • บทที่ 15 มองการคลังภาครัฐไทยจากอดีตสู่อนาคต
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1 ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชากับเส้นทางไทย-เขมร
 • 2 เส้นทางคมนาคมสำคัญระหว่างไทย-เขมรตั้งแต่สมัยพระนครถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 • 3 เส้นทางเดินทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • 4 บทสรุป
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
หนังสือ

  เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
Note: เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
TOC:
 • บทนำ
 • แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลทั่วไปเมืองทวายและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมทวาย
 • บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำโดยกระทรวงมหาดไทยในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี เมื่อพ.ศ. 2502
 • อารัมภ์
 • จุลารัมภ์
 • เล่าให้ลูกฟัง
 • พ่อเกิด
 • ทำราชการ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • องค์การระหว่างประเทศ
 • อาณาบริเวณชายแดน
 • บทปาฐกถา
 • บทความจากบรรณาธิการ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำผู้เขียน
 • 1 บทนำ
 • 2 สืบร่องรอยบรรพ์ : ความคิดและความรู้เกี่ยวกับ "อดีต" ของสุโขทัย ก่อน พ.ศ.2450
 • 3 สร้างชาติ : การสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ.2450-2495
 • 4 สร้างอุดมคติ : การสร้างความเป็นไทยในประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ.2450-2495
 • 5 ส่งเสริมและโต้แย้ง : การสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ.2496-2534
 • 6 สุโขทัยที่จับได้ : การประดิษฐ์สร้าง "สุโขทัย" ภายนอกตำราประวัติศาสตร์
 • 7 บทสรุป
 • บรรณานุกรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • บทที่ 1 โบราณกาลเหนือคาบสมุทรมลายู
 • บทที่ 2 มะละกา ศูนย์กลางอิสลามในโลกมลายู
 • บทที่ 3 โปรตุเกสตะวันตกชาติแรกในอุษาคเนย์
 • บทที่ 4 ศตวรรษที่ 16 มลายูหลังการล่มสลายของมะละกา
 • บทที่ 5 การเมืองเหนือโลกมลายู ศตวรรษที่ 17
 • บทที่ 6 อิทธิพลของพวกบูกิสและการเข้ามาของฮอลันดา
 • บทที่ 7 เมื่ออังกฤษเข้าสู่มลายู
 • บทที่ 8 บอร์เนียวกับการขยายดินแดน
 • บทที่ 9 การปกครองของอังกฤษเหนือมลายู
 • บทที่ 10 ก่อนเอกราชจะมาเยือน
 • บทที่ 11 การสร้างชาติมาเลเซียและกำเนิดสิงคโปร์
 • บทที่ 12 บทสรุป : มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ในปัจจุบัน
 • บรรณานุกรม
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Coup d'Etat 2.0
 • ศาลรัฐธรรมนูญล้ำแดนอำนาจฯ
 • เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยว่าด้วย "อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ"
 • ความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ขัดกับเสรีภาพฯ
 • การรักษาสถาบันกษัตริย์ด้วยการสละราชบัลลังก์ของกษัตริย์สีหนุ
 • 4 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549
 • กองทัพในระบอบประชาธิปไตย
 • มาตรา 112
 • ข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ เรื่องการยุบศาลรัฐธรรมนูญฯ
 • สุพจน์ ด่านตระกูล กับ "ประวัติรัฐธรรมนูญ"
 • การทำให้รัฐปลอดศาสนาในฝรั่งเศส
 • การลุกขึ้นสู่ : วัฒนธรรมการเมืองฝรั่งเศส
 • พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส
 • การสร้างคำอธิบายของรักกฎหมานรัฐธรรมนูญกษัตริย์นิยม
 • ประชาธิปไตยกับกษัตริย์
 • ศาลอาญาระหว่างประเทศ
 • บทวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข
 • ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม 27 มิถุนายน 2475
 • พัฒนาการรระบบรัฐสภาและกำเนิดระบบรัฐสภาไทย
 • เสรีประชาธิปไตยกับบทบาทองค์กรตุลาการ
 • ประชาธิปไตยกับวิกฤตการณ์การเมืองไทยปัจจุบัน
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557