หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
245 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ