หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
470 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • องค์การระหว่างประเทศ
  • อาณาบริเวณชายแดน
  • บทปาฐกถา
  • บทความจากบรรณาธิการ