หนังสือทั่วไป
16 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 28 ซม.