หนังสือทั่วไป
xiii, 87 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 26 ซม.
    เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
Note: เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
TOC:
  • บทนำ
  • แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลทั่วไปเมืองทวายและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
  • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
  • การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมทวาย
  • บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
33 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.