Search results

30 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสนาและปรัชญา-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสนาและปรัชญา-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย
 • บทที่ 3 การตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 4 แนวทางการเขียนบทนำ
 • บทที่ 5 การออกแบบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 7 มาตราวัด ตัวแปร และสมมติฐาน
 • บทที่ 8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • บทที่ 9 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
 • บทที่ 11 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
 • บทที่ 12 การเขียนผลงานทางวิชาการในลักษณะของงานวิจัย
 • บทที่ 13 การบริหารจัดการงานวิจัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เริ่มจากการทำงานในหน้าที่ครูสอน
 • บทที่ 2 ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร - บทที่ 3 ทำไมจึงควรกลับทางห้องเรียน
 • บทที่ 4 วิธีดำเนินการกลับทางห้องเรียน
 • บทที่ 5 ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
 • บทที่ 6 ลักษณะของห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
 • บทที่ 7 วิธีดำเนินการ
 • บทที่ 8 คำถาม-คำตอบ
 • บทที่ 9 สรุป(จบ)
 • บทที่ 10 การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับทางการเรียนรู้ : เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน
 • บทที่ 11 ปฏิวัติห้องเรียน
 • การนำห้องเรียนกลับทางไปประยุกต์ใช้ เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง : การเรียนรู้จึงไม่ใชเรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป
 • ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนเลน์ของไทย ClassStart.org
 • กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557