Search results

4 results in 0.01s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
Note: เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
TOC:
 • บทนำ
 • แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลทั่วไปเมืองทวายและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมทวาย
 • บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อีสานนับแต่อดีต ประวัติศาสตร์การกำเนิดชุมชนแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง
 • วัฒนธรรมแถบภาคอีสานที่คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • สินค้าและสถานที่ขึ้นชื่อในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
 • บทที่ 2 อีสานกับการก้าวสู่อนาคต
 • บทบาทของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานหลังเปิด AEC
 • โครงการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ศักยภาพภูมิภาคอีสานกับ AEC