Search results

3 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 นโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน
 • บทที่ 3 กระบวนการนำนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน
 • บทที่ 4 แนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา "อุตสาหกรรมสีเขียว" จากประเทศต้นแบบ (เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น)
 • บทที่ 5 ปัจจัยสำเร็จและอุปสรรคของการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว
 • บรรณานุกรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความหมายและพัฒนาการของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 3 การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN
 • บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้นโยบายของโรงเรียนในโครงการ Spirit of AESAN ในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ตัวแบบ SWOT Analysis
 • บทที่ 6 โรงเรียนต้นแบบในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 7 ประโยชน์และการนำมาประยุกต์ใช้ของนโยบายความหลากหลายทางวัฒนธรรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์โดยทั่วไป (Situation Analysis)
 • บทที่ 2 ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียน โดย International Institute for Management Development (IMD)
 • บทที่ 3 ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียนโดย World Economic Forum (WEF)
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ (Strategic Alternatives)
 • บทที่ 6 การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulations)