Search results

3 results in 0.02s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความสำคัญของการใช้คำถาม
 • ลักษณะของคำถาม
 • เทคนิคการใช้คำถาม
 • การใช้คำถามพัฒนาการคิดวิเคราะห์
 • การใช้คำถามพัฒนาการคิดแก้ปัญหา
 • การใช้คำถามพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
 • การใช้คำถามพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • การประเมินทักษะการใช้คำถาม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความจำเป็นของการคิดสร้างสรรค์
 • ความหมายและขอบข่ายของการคิดสร้างสรรค์
 • คุณลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
 • การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • การประเมินการคิดสร้างสรรค์
 • การส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ในสถานศึกษา
 • โรงเรียนสร้างสรรค์ นำสู่การเปลี่ยนแปลง