Search results

5 results in 0.03s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนจ่านาวิกโยธินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการคลื่อนไวของตาแบบติดตามวัตถุ : การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
 • การประยุกต์การพิมพ์ภาษาไทยด้วยระบบลูกผสมคลื่นไฟฟ้าสมองและระบบติดตามดวงตาสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบัณฑิต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการด้านอุสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • โมเดลคามสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยกับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์
 • การพัฒนาวิธีการวัดฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซตในเทคนิตเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนาโปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิตโดยประยุกต์โมเดลทริปเพิลโคดสำหรับเพิ่มความจำขณะทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของวัยรุ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองชลบุรี
 • การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • การพัฒนาและประเมินความคิดสร้างสรรค์ในสถานศึกษา
 • การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research : R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษา
 • การเรียนภาษาอังกฤษแบบวิทยภาษาบูรณาการ : แนวคิดและมุมมองสำหรับครูไทย
 • การัพมนาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคามที่ร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • การประเมินหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต : กรณีศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยการแสดงละครของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์
 • ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและเจตคติต่อวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยกำหนดวินัยในห้องเรียน การใช้เพลง การใช้คำถาม และภาพการ์ตูนประกอบการสอน
 • การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการออกแบบย้อนกลับ
 • ความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัดและวิธีถอถอยโลจิสติก ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบเอกรูป
 • ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็ฯเลิศของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังมณฑลนครราชสีมา
 • การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้เบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 • การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนแควระบม-สียัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
 • สมองแห่งพุทธะ : วิธีฝึกสมองกับจิตใจให้ตื่นรู้ เพื่อนำไปสู่ความสุข ความรัก และปัญญา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 24 ฉบับที่ 44 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 24 ฉบับที่ 44 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • Cerating the ASEAN Community Understanding Your Neighbors, Understanding Yourself : Understanding Stereotypes and Prejudice
 • วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ซาหวิ่น กำเนิด และพัฒนาการของรัฐลินยี่ของชาวจาม (ราว 500 ปีก่อนคริสตกาล - คริสต์ศตวรรษที่ 5)
 • การสร้่างเครือข่ายและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกาาเทศบาลเมืองบ้านสวน
 • วิเคราะห์ปัจจัยการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในพิธีกรรมของไทยทรงดำ : กรณีศึกษาเขตตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
 • การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลนาฏดุริยางคศิลป์ไทยของวิทยาลัยราฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • A Conceptual Framework for Studying Factors Influencing Distance Learners' Access and Use of Information Sources
 • แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศานาเถรวาท
 • การอ้างถึงที่ปรากฎในหนังสือหลักราชการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • รูปแบบกิจกรรมหลังเกษียณอายุตามความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสารอย่างมีมารยาท
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าสำหรับตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 24 ฉบับที่ 46 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 24 ฉบับที่ 46 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คำนามประสมชื่ออาหารเกาหลีที่มี [pokkeum] เป็นส่วนประกอบ
 • บนเส้นทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในสังคมไทย : ยุคก่อนการปฏิรูประบบราชการ
 • บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนช่วยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
 • Sustainable Employee Engagement
 • พฤติกรรมและจริยธรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
 • พัฒนาการชายแดนไทย-กัมพูชา : การเกิดศูนย์พักพิงผู้อยพยและจุดเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทย
 • การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยชลบุรี
 • การแนะแนวเพื่อชีวิตที่ดีงามในคำสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
 • ปัจจัยที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • นัยยะแฝงภายใต้การปั่นจักรยานในมุมมองการสื่อสาร
 • Dimensional Location of the Thai Historical Novel in Rattanakosin Peeiod : A Study of Writings in 'Vinita Diteeyont (Wor.Vinijchaikul)
 • การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำดดยทุนทางสังคม
 • ธรรมราชา : เครื่องมือสร้างการยอมรับจากประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย
 • ทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและความคล่องของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ
 • การศึกษาเชิงสำรวจ : การสัมผัสภาษาของผู้พูดภาษาไตหย่า อำเภอซินผิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
TOC:
 • การเขียนบทนำของวิทยานิพนธ์ : งานวิจัยเชิงคุณภาพ
 • แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต : ขั้นระดับเสียง เลขจำนวน และค่ามอดุลัส
 • วิเคราะห์การประพันธ์บทเพลงดอนนาลี ของชาร์ลี ปาร์คเกอร์
 • วิเคราะห์บทประพันธ์ของบาร์ตอก : อิมโพรไวส์เซชันออนฮังกาเรียนเพซซันท์ซองส์ ลำดับผลงานที่ 20 ท่อน 1
 • พัฒนาการหนังกลางแปลงและแนวทางการบริหารจัดการ กรณีศึกาา กาเหว่าภาพยนตร์ และท่าพระภาพยนตร์ พ.ศ. 2530-2559