Search results

4 results in 0.02s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (34) มกราคม - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (34) มกราคม - มิถุนายน 2559
TOC:
 • บทความวิชาการ ย้อนร่องรอยการจำหน่ายผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 • สุนทรียศาสตร์กับศิลปะ : จากการเสอนภาพตัวแทนถึงสุนทรียะเชิงสัมพันธ์
 • บทความวิจัย การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระด้บอุดมศึกษาแห่งชาติ
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีในศตวรรษที่ 21
 • การวิเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การศึกษาการใช้นาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี
 • การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่ได้รับรางวัลระหว่าง พงศ. 2543-2555
 • การสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากทฤษฎีการรื้อสร้าง กรณีศึกษาผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้าน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • การออกแบบในงานภาพยนต์กับบริบทสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลงานของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุลในช่วงปี 2553-2557
 • โขนวิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูง : กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • จิตรกรรมสีน้ำสร้างสรรค์ชุดอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พื้นที่ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดนครราชสีมา
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีของวงออร์เคสตราเยาวชนในประเทศไทย
 • พัฒนาการดภาพยนต์รักของไทย ระหว่างปี พงศ. 2545-2555
 • เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย
 • อัตลักษณ์ที่ลื่นไหลของตลาดนัดนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (35) กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (35) กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • บทความวิชาการ ราย็อง (ระยอง) : เมืองชองบนเส้นทางอารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการใช้ศิลปวัฒนธรรมสร้างความทันสมัย
 • ผู้กำกับศิป์ในบริบทสังคมไทย
 • ศาสดาในรูปพระมหาคัมภีร์แห่งศาสนาซิกข์ : แห่งประวัติศาสตร์ ความหมาย และองค์ประกอบ (อรรถาธิบายเชิงเปรียบเทียบ)
 • บทความวิจัย การศึกษาวัฒนธรรมอาหารอาเซียนเพื่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 • การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีต้นแบบบุคลิกภาพสำหรับสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูงระหว่างกลุ่มเมโทรเซ็งลและกลุ่มอูเบอร์เซ็กชวล
 • การพัฒนาตันแบบคุณลักษณะนักจัดการธุรกิจการแสดงที่พึงประสงค์
 • สัมภารวิบาก : อสงไชยกาลกับปณิธานพระโพธิสัตว์
 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทดำในจังหวัดเลย
 • ผ้าไหมทอมือพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 • ดนตรีชาวมอแกนกับแนวทางการฟื้นฟู
 • แนวทางการจัดตั้งโตรงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่าบ้านน้ำบ่อขาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • วัฒนธรรมสีเขียวเพื่อจริยธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์สารคดี
 • กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศชุมชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ จังหวัดตาก
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ปรากฎในเรื่องสั้น รางวัลซีไรต์ ชุดก่อกองทราย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ผลของการเติมสารนาโนเงินในสารฉาบแบบนุ่มชนิดอะคริลิกต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล
 • สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดกลางในพื้นที่ป่าชายเลนปลูกปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
 • การศึกษาและการพัฒนาต้นเชื้อผักดองสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชเพื่อการบริโภค
 • การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่ชีวมวลสัมผัสกับความร้อนของผลิตภัณฑ์น้ำมันชีวภาพบนเครื่องไพโรไลซิสแบบต่อเนื่อง
 • ความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การวิเคราะห์ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลพร้อมกันในยาไทยพื้นบ้านบางชนิด
 • ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชา
 • การพยากรณ์ระดับน้ำโดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลอง
 • ผลของกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณแอนโธไซนานิน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการยอมรับจากผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวก่ำ
 • การประเมินปริมาณกรดคลอโรจีนิก กรดคาเฟอิก กรดเฟอร์รูลิก และกรดพาราคูมาริกในเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร
 • ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย
 • ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือข้าวโพด
 • การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพแสงสว่างไฟถนนสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน
 • การออกแบบกระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามตำแหน่งงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการกิดการกดรัดเส้นประสาทมีเดี่ยนบริเวณอุโมงค์อุ้งมือในพนักงานโรงพยาบาลชลประทาน
 • บทความวิชาการ การผ่าตัดฝังวัสดุที่เพดานอ่อนในผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล
 • การศึกษาและทดลองวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้ในงานแกะสลักทดแทนไม้
 • สบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบจากผลมะขามป้อม
 • ผลของผงขี้เลื่อยและนำยางพาราต่อสมบัติของคอมพอสิตโฟมแป้งมันสำปะหลัง
 • สารสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ
 • การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากหลอดไดโอดเปล่งแสงของไฟถนน
 • การประเมินการปนเปื้อนแบคทีเรียบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี