Search results

29 results in 0.02s

หนังสือ

หนังสือ

  ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พุทธศักราช 2539-2559
Note: ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พุทธศักราช 2539-2559
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำผู้จัดพิมพ์
 • บทนำ
 • บทคัดย่อ
 • ภาคที่ 1 : พัฒนาการของชุมชนในเชียงใหม่ก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ภาคที่ 2 : เชียงใหม่ในช่วงแผนพัฒนาฯ เชียงใหม่ในฐานะพื้นที่พิเศษโครงการตามพระราชดำริและเชียงใหม่บนเส้นทางสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • ภาคที่ 3 : ว่าด้วยอนาคต : เมื่อเชียงใหม่มรอายุครบ 61 รอบนักษัตร พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028)
 • ภาคที่ 4 : ภาคผนวก
 • ภาคที่ 5 : บทย่อสำหรับผู้บริหาร
 • ดัชนี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ