Search results

1 results in 0.02s

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ หน้าที่ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รูปแบบที่เหมาะสม
  • ธรรมาภิบาลส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจากอเมริกาสู่การพัฒนาท้องถิ่นไทย
  • ความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาฝิ่น : กรณีศึกษาปัญหาฝิ่นในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ถอดบทเรียนนโยบายการบริหารสาธารณะระดับท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • โลกาภิวัตน์กับความท้าทายต่อรัฐและท้องถิ่น