Search results

10 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดี
 • บทที่ 2 องค์ประกอบและลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
 • บทที่ 3 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นไทย
 • บทที่ 4 พัฒนากรของแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • บทที่ 5 พัฒนาการตัวแปร องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเทศไทย
 • บทที่ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของไทย
 • บทที่ 7 การบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีของไทย
 • บทที่ 8 การสร้างการบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในยุคโลกาภิวัฒน์กับประชาธิปไตยท้องถิ่น
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ภาวะผู้นำกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำ
 • บทที่ 3 ทฤษฎีภาวะผู้นำ
 • บทที่ 4 การวางแผนและการตัดสินใจของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 5 การสร้างกลยุทธ์ของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 6 อำนาจหน้าที่และการมอบอำนาจของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 7 คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 8 การสั่งการและการมอบหมายของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 9 การจูงใจของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 10 การสื่อสารของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 11 การสร้างทีมงานของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 12 การพัฒนาผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น
 • บทที่ 13 การบริหารความขัดแย้งของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 14 การจัดการความเปลียนแปลงของผู้นำท้องถิ่น
 • บทที่ 15 ภาวะผู้นำตาม
 • บทที่ 16 แนวโน้มภาวะผู้นำท้องถิ่นในอนาคต
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค ก. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมายท้องถิ่น)
 • กฎหมายภาค ข. ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ
 • ภาคผนวกกฎหมายเพิ่มเติม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ หน้าที่ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รูปแบบที่เหมาะสม
 • ธรรมาภิบาลส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจากอเมริกาสู่การพัฒนาท้องถิ่นไทย
 • ความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาฝิ่น : กรณีศึกษาปัญหาฝิ่นในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • ถอดบทเรียนนโยบายการบริหารสาธารณะระดับท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • โลกาภิวัตน์กับความท้าทายต่อรัฐและท้องถิ่น
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ