หนังสือทั่วไป
(9), 280 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1 บทนำ
 • 2 สภาพแวดล้อม
 • 3 สมาคมคณะราษฎร
 • 4 สมาคมคณะชาติ
 • 5 อวสานคณะการเมือง
 • 6 สู่การเริ่มต้นครั้งใหม่
 • 7 บทสรุป
เรื่องสั้น
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ยาม.. เฝ้าแผ่นดิน
 • ชีวิตที่น่ารัก
 • ภาษารัก
 • วัยรุ่น...วัยวุ่น
 • สวัสดีประเทศไทย
 • ปราโมทย์
 • ตีสองหน้า
 • บ้านเราน่าอยู่
 • เพื่อนคุย
 • ราคาคุย
 • คู่สม
 • เวลา (เท่านั้น)...ที่เสียไป
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (1)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (2)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (3)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (4)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (5)
 • (อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว (6)
หนังสือทั่วไป
319 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ชาร์ลี แชปปลิน
 • วอลต์ ดิสนีย์
 • อัลเฟรด ฮิตช์ค็อค
 • อกิระ คูโรซาวา
 • มาร์ลอน แบรนโด
 • เจมส์ ดีน
 • มาริลีน มอนโร
 • เอลวิส เพรสลีย์
 • เธอะ บีทเทิลส์
 • บรูซ ลี
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • โอลิเวอร์ ครอมเวลล์
 • มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก
 • ซุน ยัต เซ็น
 • กามาล อัลเดล นัสเซอร์
 • โฮ จิ มินห์
 • อยาคลเลาะห์ โคไมนี
 • ฟิเดล ตาสโตร
 • ซูการ์โน
 • เนลสัน เมนเดลา
 • เจอโรนิโม
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เกริ่นนำ
 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 • บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในด้านการเมืองการปกครองของเมืองไทย
 • บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในด้านความคิดปราชญ์และวรรณกรรม
 • บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในด้านดนตรีและศิลปการแสดง
หนังสือทั่วไป
350 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • การอยู่รอด กฎทองข้อที่ 1 มนุษย์มีวิวัฒนาการ สมองของมนุษย์ก็เช่นกัน
 • การออกกำลังกาย กฎทองข้อที่ 2 ออกกำลังเพิ่มพลังสมอง
 • การนอนหลับ กฎทองข้อที่ 3 หลับให้เต็มอิ่ม คิดได้เต็มที่
 • ความเครียด กฎทองข้อที่ 4 สมองที่ตึงเครียดย่อมเรียนรู้ได้ย่ำแย่
 • การเชื่อมโยง กฎทองข้อที่ 5 สมองของคนเรามีการเชื่อมโยงที่แตกต่างกัน
 • ความจดจ่อ กฎหองข้อที่ 6 คนเราไม่จดจ่อกับสิ่งที่น่าเบื่อ
 • ความจำ กฎทองข้อที่ 7 ทบทวนซ้ำ ๆ เพื่อให้จำได้
 • การรวมประสาทสัมผัส กฎทองข้อที่ 8 กระตุ้นประสาทสัมผัสให้ทำงานดีขึ้น
 • การมองเห็น กฎทองข้อที่ 9 การมองเห็นเหนือกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่าง
 • เสียงดนตรี กฎทองข้อที่ 10 เรียนหรือฟังดนตรีเพื่อเพิ่มพลังสมอง
 • เพศ กฎทองข้อที่ 11 สมองของชายหญิงนั้นไม่เหมือนกัน
 • การสำรวจ กฎทองข้อที่ 12 เรามีความเป็นนักสำรวจผู้ยิงใหญ่อยู่ในสายเลือด
นวนิยาย
367 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา
 • ปรับปรุงเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร
 • ประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
 • ร่าง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...
 • ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
 • ส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • ผลิตและพัฒนาครู
 • การจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
 • การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 • Forward Looking
 • ข้อเสนอะแนะเชิงนโยบาย
 • ภาคผนวก
 • บรรณานุกรม
 • ประวัติกรรมการ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ศาสนาพุทธในประเทศไทย
 • นิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน
 • มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย
 • รายนามพระอารามหลวง ฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต
 • สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแห่งสังฆมณฑล
 • พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐ พระองค์
 • การปกครองคณะสงฆ์ของไทย
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
394 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • บทที่ ๑ ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมแหล่งเรือจมบางกะไชย ๒
 • บทที่ ๒ การขุดค้นทางโบราณคดี
 • บทที่ ๓ โครงสร้างเรือบางกะไชย ๒
 • บทที่ ๔ โบราณวัตถุที่พบในเรือบางกะไชย ๒
 • บทที่ ๕ การวิเคราะห์และแปลความ
หนังสืออ้างอิง
250 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Note: เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หนังสืออ้างอิง
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Note: เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 เสด็จจากสรวง
 • ภาค 2 ราชบัลลังก์ที่มิเคยคาดหวัง
 • ภาค 3 บรมราชาภิเษก
 • ภาค 4 สาวกพระบรมศาสดา
 • ภาค 5 สานสัมพันธ์นานาชาติ
 • ภาค 6 วิกฤตการเมือง
 • ภาค 7 สัประยุทธ์กับความจน
 • ภาค 8 พระบารมีแผ่ไพศาล
 • ภาค 9 เสด็จสู่สรวง
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
91 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) 28 มกราคม 2560
Note: อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) 28 มกราคม 2560
นวนิยาย
172 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ สะกิดแผล Competency
 • Competency แก้ปัญหาและพัฒนาคน
 • บทส่งท้าย Competency ไม่ยากอย่างที่คิด...ถ้าใช้ไม่ผิดวิธี

CU-TEP Grammar / 2560

หนังสือทั่วไป
267 หน้า ; 26 ซม.

CU-TEP Reading / 2560

หนังสือทั่วไป
327 หน้า : 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 อะไรคือโครงสร้างข้อมูล
 • บทที่ 3 Linked List
 • บทที่ 4 Curcular Linked List และ Doubly Linked List
 • บทที่ 5 ต้นไม้
 • บทที่ 6 Complete Tree and Nearly Complete Tree ต้นไม้สมบูรณ์และต้นไม้เกือบสมบูรณ์
 • บทที่ 7 Stack และ Queue
 • บทที่ 8 Hashing
 • บทที่ 9 Sorting and Srarching การเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล
 • บทที่ 10 ต้นไม้สมดุล
 • บทที่ 11 Graph
 • บทที่ 12 การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • รู้จัก Decoder
 • DNA ของพลังตัวเลข
 • หลักการวิเคราะห์เบอร์มือถือ
 • ถอดรหัสตัวเลข 00-99
 • รหัสพลังตัวเลขเบอร์มือถือ
 • เบอร์มือถือกับอาชีพที่เหมาะสม
 • เลขทะเบียนรถ ขับขี่ปลอกภัย
 • รหัสเอทีเอ็มรับทรัพย์
 • เรื่องจริงของเลขพลิกชีวิต
 • รู้รอบกับคำถาม เรื่องพลังตัวเลข
 • เรียนรู้ผ่าน แฟนเพจ Decoder
 • การทำบุญก่อนเปิดเบอร์มือถือ
 • รับสิ่งดีงาม หลังเปลี่ยนเบอร์มือถือ
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 ซีดีรอม
  View TOC
TOC:
 • Chapter 1 มนุษย์เงินเดือนสู้ตาย
 • Chapter 2 การเจรจาและการทำสัญญา
 • Chapter 3 การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์
 • Chapter 4 การประชุม
 • Chapter 5 การเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ต่างแดน
 • Chapter 6 การต้อนรับลูกค้าจากต่างประเทศ
หนังสือทั่วไป
v, 133 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Common Stock หุ้นสามัญเพิ่มทุน
 • Warrant ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 • TSR : Transferable Subsciption Rights ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • Debenture & Convertuble Debenture หุ้นกู้ และ หุ้นกู้แปลงสภาพ
 • Stock Dividend หุ้นปันผล
 • Capital Reduction การลดทุนชำระแล้ว
 • Par Change การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
 • Treasuty Stock หุ้นซื้อคืน
 • EJIP : Employee Joint Investment Program โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน
 • ESOP : Employee Stock Ownership Plan การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน
หนังสือทั่วไป
(ii) 263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Create1 การพัฒนาสมองให้มีสมรรถนะสูง
 • Operate 2 การปฏิบัติการใช้สมองให้มีสมรรถนะสูง
 • ส่วนที่ 3 การผสานพลังความคิดจากสมองให้มีสมรรถนะสูง
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ก้าวสู่การเป็นกลาดิเอเตอร์
 • เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
 • สังเวียนการต่อสู้แห่งอาณาจักร
 • ชีวิตในลูดุส
 • การสร้างกลาดิเอเตอร์
 • กลาดิเอเตอร์นอกสังเวียน
 • เบื้องต้นของกาประลองฝีมือ
 • ความตายที่โคลอสเซียม
 • ความตายและทางเลือกอื่นสู่การปลดระวาง
หนังสือทั่วไป
136 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ฝากธนาคารเดือนละ 1,000 บาท
 • บทที่ 2 ตราสารหนี้
 • บทที่ 3 การลงทุนในหุ้นสามัญ
 • บทที่ 4 เข้าใจเรื่องความเสี่ยงก่อนลงทุนในหุ้นสามัญ
 • บทที่ 5 ออมเงินในหุ้นเดือนละ 1,000 บาททำได้หรือไม่
 • บทที่ 6 ออมในหุ้นเดือนละ 1,000 บาท ในเวลา 5 ปี ผลจะเป็นอย่างไร
 • บทที่ 7 ออมในหุ้นก็ต้องใส่ใจดูแล
 • บทที่ 8 การคัดสรรหุ้น
 • บทที่ 9 ตรวจสุขภาพหุ้น : พื้นฐานบริษัทหรืออุตสาหกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่
 • บทที่ 10 โอกาสในการออมหุ้น : ราคาหุ้นร่วง ผลประกอบการร่วง แต่กิจการไม่ร่วง
 • บทที่ 11 หุ้นต้นไม้ใหญ่
 • บทที่ 12 ออมเงินในกองทุนรวมหุ้น เป็นอย่างไรบ้างนะ
 • บทที่ 13 ออมในกองทุนหุ้นเดือนละ 1,000 บาท ในเวลา 5 ปี ผลจะเป็นอย่างไร
 • บทที่ 14 สรุปเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมหุ้น
 • บทที่ 15 บทส่งท้าย : รวม Concept ทั้ง 14 บท
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • โลกของอัศวิน
 • การอบรมสั่งสอนและฝึก
 • ก้าวสู่การเป็นอัศวิน
 • อาวุธ ชุดเกราะ และอาชา
 • ภาคีอัศวิน
 • ทหารเกณฑ์และผู้ติดตาม
 • การประลองยุทธ์ และการแข่งขัน
 • การทำศึกสงคราม
 • สงครามครุเสด
 • ทหารรับจ้าง
 • สุภาพสตรี และหญิงงาม
 • ปิดล้อม
 • การสู้รบ
 • ค่าไถ่ และของปล้นสะดม
 • ศรัทธาและความทรงจำ
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เข้าร่วมกับกองทัพโรมัน
 • คู่มือแนะนำกองทหารโรมันที่ดีของผู้ที่อยากเป็นทหารเกณฑ์
 • ทางเลือกในอาชีพทหาร
 • อุปกรณ์และเครื่องมือของกองทัพ
 • ฝึกอบรม ระเบียบวินัย และยศ
 • คนที่อยากจะฆ่าท่าน
 • ชีวิตในค่าย
 • ออกรบ
 • วิธีจู่โจมเมือง
 • การรบ
 • ผลที่ตามมา
 • แผนที่อาณาจักรโรมัน
นวนิยาย
280 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
224 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 2560
  View TOC
TOC:
 • Organization องค์กร
 • Vision, Mission, Values การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • Performance Management System ระบบบริหารผลงาน
 • Balanced Scorecard บัตรคะแนนสมดุล
 • Key Performance Indicators มาตรวัดความสำเร็จ
 • incentive แรงจุงใจ
 • Compensation ค่าตอบแทน
 • Job Evaluation การประเมินค่างาน
 • Salary Structure การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
 • Short-term Incentive ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น
 • Long3term Incentive ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว
 • Workforce บุคลากร
 • Competency สมรรถนะ
 • Behavioral Event Interview การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
หนังสือทั่วไป
ii, 196 หน้า ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Chapter 1 Check Hand "Grammar"
 • Chapter Pre-Test
 • Chapter 3 Gramma...is a Grammar
 • Chatper 4 Grammar Test
 • Chapter 5 Post-Test
นวนิยาย
319 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ญี่ปุ่นวันนี้ สิ่งที่ซามูไรทุกคนจำเป็นต้องรู้
 • จากซามูไรถึงซามูไรนักรบ
 • ชุดเกราะ, ดาบ และเครื่องแต่งกายของนักรบ
 • ศิลปะการต่อสู้ ท่านเก่งแค่ไหน
 • บทบาทของท่านในการรับประกันความสามัคคีและความสงบสุขของอาณาจักร ญี่ปุ่น
 • ดินแดนแห่งเทพเจ้า
 • ซามูไรในฐานะแม่ทัพ
 • ซามูไรในสมรภูมิรบ
 • ปราสาทกับการปิด้อม - ความท้าทายที่แตกต่างอย่างมาก
 • หลังการสู้รบ
 • วัยชราและความตาย
 • บทส่งท้ายโดยสตรีเฟน เทิร์นบลู
 • แผนที่ของญี่ปุ่นยุคใหม่ในข่วยต้น
หนังสือทั่วไป
213 หน้า ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เกร็ด TOEIC ฟินเว่อร์
 • วิธีการสมัคร
 • ล้วงลึกไวยากรณ์ TOEIC ตัวสำคัญ
 • Noun
 • Adjective - Verb
 • Passive Voice
 • Verb แสดงความรู้สึก
 • Adverb
 • Preposition
 • Pronoun
 • โครงสร้างไวยากรณ์ที่ออกสอบทุกรอบ
 • เทคนิคพิชิตศัพท์
 • เทคนิคปราบข้อสอบ Reading
 • ฝึกทำข้อสอบ
 • ข้อสอบชุดที่ 1
 • ข้อสอบชุดที่ 2
 • เฉลยข้อสอบ
 • รวมศัพท์ TOEIC ออกสอบแน่

TU-GET Volume 2 / 2560

หนังสือทั่วไป
346 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
247 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • The fact ความรู้เบื้องต้น
 • Verb คำกริยา
 • Prefix
 • Suffix
 • ดัชนี
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ทำไมถึงเป็นไวกิ้ง
 • เข้าร่วม
 • คำแนะนำไวกิ้งมือใหม่ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้านักรบผู้ยิ่งใหญ่
 • อาวุธและกลยุทธ์
 • ออกทะเล
 • มีเรือยาว, พร้อมออกเดินทาง
 • ชีวิตในสงคราม
 • สู้รบ
 • สิ่งของที่ปล้นสะดมมาได้จากสงคราม
 • นิทราของดาบ (ความตาย)
 • แผนที่โลกไวกิ้ง
หนังสือทั่วไป
353 หน้า : 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
 • บทที่ 1 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
 • บทที่ 2 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
 • ส่วนที่ 2 บทที่ 1 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
 • บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีและกลุ่ม
 • ส่วนที่ 3 บทที่ 1 องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 • บทที่ 2 การใช้บังคับกฎหมายเดี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 • บทสรุป 1. พัฒนาการ และกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
 • 2. ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น
หนังสือทั่วไป
26 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
503 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา
 • ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์การทางการศึกษา
 • ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
 • ส่วนที่ 4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่เก่ยวกับการศึกษา
 • บทที่ 3 การฟ้องคดีต่อศาลปกครองในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
 • ส่วนที่ 2ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
 • ส่วนที่ 3 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับการศึกษา
หนังสือทั่วไป
315 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 วัตถุแห่งหนี้
 • บทที่ 3 หลักความรับผิดชอบของลูกหนี้
 • บทที่ 4 หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
 • บทที่ 5 หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
 • บทที่ 6 การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
 • บทที่ 7 การโอนสิทธิเรียกร้อง
 • บทที่ 8 ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
 • บทที่ 9 ความระงับแห่งหนี้
 • บทที่ 10 นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
 • บทที่ 2 ความตึงเครียดของระบอบการเมืองใหม่ในสยาม
 • บทที่ 3 แผน "กู้บ้านกู้เมือง"
 • บทที่ 4 การผนึกกำลังสู้ของรัฐบาล
 • บทที่ 5 ราชันผู้นิราศ
 • บทที่ 6 พลเมืองอาสาสมัคร
 • บทที่ 7 ความปั่นป่วนในการถอนทัพ
 • บทที่ 8 สมรภูมิที่หินลับ
 • บทที่ 9 พระบารมีปกเกล้าฯ
 • บทสรุป
นวนิยาย
840 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : 21 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ฐ) 248 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(11), 128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
  คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิมพ์ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Note: คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิมพ์ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เมืองกลืนวัด
 • บทที่ 2 กระบวนการนำวัดคืนเมือง (หลวง)
 • บทที่ 3 ฟุบแล้วฟื้นของวัดกึ่งเมืองกึ่งชนบท
 • บทที่ 4 เหตุแห่งความสำเร็จ 1 : ลักษณะทุนคน และทุนทางสังคม
 • บทที่ 5 เหตุแห่งความสำเร็จ 2 : เคล็ดกลยุทธ์
 • บทที่ 6 ถอดความรู้สู่ข้อเสนอแนะ
 • คำตามโดย พระไพศาล วิสาโล
 • ภาคผนวก กรณีศึกษาโดยย่อ 5 วัด
หนังสือทั่วไป
ญ, 274 หน้า ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 การจัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการคิด
 • ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิด
 • ส่วนที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ตารางประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดการจัดการ
 • บทที่ 2 ความคิดเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 3 เครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์
 • บทที่ 4 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
 • บทที่ 5 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 6 ทุนมนุษย์ที่องค์การกลยุทธ์ต้องการ
 • บทที่ 7 การคิดวิเคราะห์แบบนักธุรกิจ
หนังสือทั่วไป
161 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  หนังสือในโครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ลำดับที่ ๘
Note: หนังสือในโครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ลำดับที่ ๘
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สำรวจตัวเองก่อนเรียนครู
 • บทที่ 2 เอ็นทรานซ์ 4.0 โควตา และรับตรง
 • บทที่ 3 สำรวจวิชาพื้นฐานคณะ
 • บทที่ 4 เจาะลึกแต่ละสาขา
 • บทที่ 5 อยากเป็นครูต้องฝึกสอน
 • บทที่ 6 กว่าจะเป็นครู
 • บทที่ 7 จบครุ...ไม่เป็นครู
หนังสือทั่วไป
(ก-จ) 145 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) 28 มกราคม 2560 ณ เมรุชั่วคราว วัดสวนดอกพระอารามหลวง
Note: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) 28 มกราคม 2560 ณ เมรุชั่วคราว วัดสวนดอกพระอารามหลวง
สารนิพนธ์
(ซ), 96 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
(xvii) 303 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การขนส่งและความสำคัญ
 • บทที่ 2 การค้ากับการขนส่งระหว่างประเทศ
 • บทที่ 3 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 • บทที่ 4 รูปแบบการขนส่ง
 • บทที่ 5 การรวมหน่วยสินค้าและการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์
 • บทที่ 6 ผู้รับจัดการขนส่งสิ้นค้าระหว่างประเทศ
 • บทที่ 7 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและผู้ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • บทที่ 8 ตลาดเรือจรและการเช่าเหมาเรือ
 • บทที่ 9 ธุรกิจสายเรือประจำเส้นทาง
 • บทที่ 10 เรือ
 • บทที่ 11 ท่าเรือ
 • บทที่ 12 หลักการประกันภัยทางทะเล
 • บทที่ 13 กฎระเยียบและนโยบายการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล
 • บทที่ 14 องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล
หนังสือทั่วไป
xiv, 368 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • บทที่ 2 ทฤษฎีและตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • บทที่ 3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 4 การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน
 • บทที่ 5 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 • บทที่ 6 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์
 • บทที่ 7 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
 • บทที่ 8 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • บทที่ 9 การจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
 • บทที่ 10 การบริหารค่าตอบแทน
 • บทที่ 11 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • บทที่ 12 แรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วม
 • บทที่ 13 สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ขอบข่ายการศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 การกำหนดความต้องการของงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การสรรหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 การคัดเลือกบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การสร้างวินัยการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การประเมินผลพนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การธำรงรักษาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 11 การพ้นจากงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การบริหารค่าตอบแทนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 14 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
308 หน้า : ตาราง ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ปัจจัยในการจัดระเบียบทางการสื่อสาร
 • บทที่ 3 ปัจจัยในการจัดการทางการสื่อสาร
 • บทที่ 4 ความเกี่ยวข้องภายในและภายนอกระหว่างการจัดระเบียบทางการสื่อสารกับการจัดการทางการสื่อสาร
 • บทที่ 5 การจำแนกความแตกต่างในการจัดระเบียบทางการสื่อสารและการจัดการทางการสื่อสาร
 • บทที่ 6 บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ มุมมองใหม่ทางการแข่งขัน
 • บทที่ 2 การกำหนดทิศทางองค์กร
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 • บทที่ 4 อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์กร
 • บทที่ 6 กลยุทธ์องค์กร : ระดับกลยุทธ์
 • บทที่ 7 กลยุทธ์องค์กร : ทางเลือกแห่งกลยุทธ์
 • บทที่ 8 กลยุทธ์การแข่งขัน
 • บทที่ 9 กลยุทธ์นวัตกรรม
 • บทที่ 10 การจัดการทรัพยากรองค์กร
 • บทที่ 11 การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
 • บทที่ 12 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
 • บทที่ 13 จริยธรรมธุรกิจ และบรรษัทภิบาล
สารนิพนธ์
(ฐ), 114 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
สารนิพนธ์
(ฒ), 136 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
วิทยานิพนธ์
(ณ), 198 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
วิทยานิพนธ์
(ด), 185 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฏ) 310 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กรอบแนวคิดและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
 • นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างยั่งยืน
 • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
 • กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ และการประกอบกิจการเหมืองแร่
 • การเปรียบเทียบและกฎระเบียบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
 • นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ของอาเซีนร
 • บทสรุป การบริหาร การจัดการทรัพยากร และการทำเหมืองแร่ ตามบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือทั่วไป
404 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 วิวัฒนาการของการบริหาร
 • ตอนที่ 2 ทฤษฎีการบริหารการศึกษายุคต่าง ๆ
 • บทที่ 3 ทฤษฎี
 • บทที่ 4 ทฤษฏีการบริหารยุคดั้งเดิม
 • บทที่ 5 ทฤษฎีการบริหารยคุมนุษย์สัมพันธ์
 • บทที่ 6 ทฤษฎีการบริหารยุคพฤติกรรมศาสตร์
 • บทที่ 7 ทฤษฎีแรงจูงใจ
 • บทที่ 8 ทฤษฎีระบบ
 • ตอนที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้างองค์การ
 • บทที่ 9 โครงสร้างและทฤษฎีองค์การ
 • บทที่ 10 ทฤษฎีโครงสร้างองค์การ
 • ตอนที่ 4 ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
 • บทที่ 11 ทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การ
 • ตอนที่ 5 ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
 • บทที่ 12 ทฤษฎีบรรยากาศองค์การ
วิทยานิพนธ์
(ก-ซ) 153 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
(11), 248 หน้า : ตารางประกอบ ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ดี
 • บทที่ 2 องค์ประกอบและลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
 • บทที่ 3 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นไทย
 • บทที่ 4 พัฒนากรของแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • บทที่ 5 พัฒนาการตัวแปร องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเทศไทย
 • บทที่ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของไทย
 • บทที่ 7 การบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีของไทย
 • บทที่ 8 การสร้างการบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในยุคโลกาภิวัฒน์กับประชาธิปไตยท้องถิ่น
สารนิพนธ์
(ณ), 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
สารนิพนธ์
ญ, 107 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
น, 217 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฏ, 122 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ฐ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
สารนิพนธ์
(ฐ), 81 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
สารนิพนธ์
ฌ, 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ฐ), 97 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 25
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 25
สารนิพนธ์
(ญ), 81 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
145 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทบาท HR ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ Thailand 4.0
 • บทที่ 2 HR กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 • บทที่ 3 การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารองค์กร
 • บทที่ 4 บทบาท HR ในยุค 4.0
 • บทที่ 5 HR ยุค 4.0 ต้องเปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร
สารนิพนธ์
(ซ), 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
สารนิพนธ์
(ฒ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
สารนิพนธ์
ณ, 132 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
vi, 350 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
 • บทที่ 2 การกำหนดโครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์การที่ดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ
 • บทที่ 3 ความสำคัญของวัฒนธรรมต่อการบริหารทรพัยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
 • บทที่ 4 การบริหารพนักงานข้ามชาติ
 • บทที่ 5 การบริหารความหลากหลายในองค์การ
 • บทที่ 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ
หนังสือทั่วไป
354 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • การสร้างทีมงานชั้นยอด ความลับของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง
 • อะไรให้ทีมไม่ประสบผลสำเร็จ บทสัมภาษณ์ J. Richard Hackman
 • หลักพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน
 • 8 วิธีเพื่อสร้างทีมที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
 • การจูงใจพนักงานด้วยความสำเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้พนักงานทุ่มเทกับการทำงานด้วยการช่วยให้พวกเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเอง
 • กาสร้างความฉลาดทางอารมร์ของทีม
 • การบริหารทีมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย
 • เมื่อทีมตัดสินใจไม่ได้
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญ (Virtuoso Teams)
 • ทีมผู้บริหารจะสู้กันอย่างไรให้เกิดผลดี
หนังสือทั่วไป
126 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เปิดประเด็น
 • ปัญหาของการบริหารภาครัฐของไทย
 • แนวทางแก้ปัญหาการบริหารภาครัฐ
 • แนวทางการพัฒนาการบริหารภาครัฐ
สารนิพนธ์
(ฑ), 166 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
สารนิพนธ์
ฎ, 127 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ญ), 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
(10), 320 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองคณสงฆ์
 • บทที่ 2 การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล
 • บทที่ 3 การปกครองคณะสงฆ์สมัยหลังพุทธกาล
 • บทที่ 4 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยสุโขวัยและสมัยอยุธยา
 • บทที่ 5 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2504)
 • บทที่ 6 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยปัจจุบัน
 • บทที่ 7 ทิศทางการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอนาคต
หนังสือทั่วไป
x, 190 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 มณฑลซานตง... แหล่งตำนานก๊กฉีและก๊กหลู่
 • บทที่ 2 ความเป็นมาเกี่ยวกับมณฑลซานตง
 • บทที่ 3 การปกครองมณฑลซานตง...สภาประชาชน
 • บทที่ 4 การปกครองมณฑลซานตง...รัฐบาลประชาชน
 • บทที่ 5 พลังทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังสภาผู้แทนและรัฐบาล
 • บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลซานตง
 • บทที่ 7 นโยบายการพัฒนาชนบทของมณฑลซานตง
 • บทที่ 8 เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นไทยกับมณฑลซานตง
 • บทที่ 9 สรุปผลการศึกษาและประโยชน์ที่ได้รับ
วิทยานิพนธ์
(ก-ท) 263 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
วิทยานิพนธ์
ฐ, 174 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ฑ), 136 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
736 หน้า ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • รัฐธรรมนูญ
 • การเลือกตั้ง รัฐสภา ประชามติ
 • องค์กรอิสระ
วิทยานิพนธ์
(ก-ถ) 153 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
วิทยานิพนธ์
(ถ), 200 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560