Search results

452 results in 0.03s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วิวัฒนาการตัวอักษรเขมร
 • บทที่ 2 ระบบเสียงภาษาเขมร
 • บทที่ 3 อักษร สระ และเครื่องหมายเขมร
 • บทที่ 4 อักขรวิธีภาษาเขมร
 • บทที่ 5 ลักษณะการสร้างคำในภาษาเขมร
 • บทที่ 6 หลักการปริวรรต
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 หลัการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 3 แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 4 การเตรียมการ
 • บทที่ 5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 6 การดำเนินการ
 • บทที่ 7 การรายงานและการเผยแพร่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของนโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 2 แนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 3 มุมมองนโยบายทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • บทที่ 4 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 5 รัฐ นโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์
 • บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ นโยบายสาะารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • บทที่ 7 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 9 กรณีศึกษานโยบายสาะารณะของไทยกับต่างประเทศ
 • บทที่ 10 ธรรมาภิบาลกับนโยบายสาธารณะ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วัยเด็ก - ปฏิบัติ 2475 วัยเรียน
 • วัยสาว - นักเรียนนายร้อยหญิง - สมรส
 • เลขานุการรัฐมนตรี
 • ชีวิตพลิกผันของ "พิบูลสงคราม"
 • อยากลืมกลับจำ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 คุ่มือการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานภาษาจีน ความรู้การออกเสียงภาษาจีน
 • ความรู้การเขียนอักษรจีน
 • วิธีการเปิดพจนานุกรมจีน
 • ภาคที่ 2 คู่มือการเรียนการสอนหลักไวยากรณ์ภาษาจีน
 • ความรู้หลักไวยากรณ์จีน
 • ความรู้หลักการใช้คำภาษาจีน
 • ความรู้หลักการเรียงประโยคของภาษาจีน
 • ความรู้หลักการเรียงความภาษาจีน
 • ภาคที่ 3 คู่มือการเรียนการสอนความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์จีน
 • ความรู้ทัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 • หมวด ๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • หมวด ๒ คำสั่งทางปกครอง
 • หมวด ๓ ระยะเวลาและอายุความ
 • หมวด ๔ การแจ้ง
 • หมวด ๕ คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 สถานการณ์การพนันในสังคมไทย
 • ส่วนที่ 2 กลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่
 • ส่วนที่ 3 ทิศทางที่ควรมีในอนาคต
 • ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแม่บทเชิงยุทธศาสตร์
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารพนักงานดาวเด่น เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ
 • บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการบริหารพนักงานดาวเด่นเพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ และการดำเนินการในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บทที่ 3 การบริหารพนักงานดาวเด่น : บทบาทใหม่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบัน
 • บทที่ 4 การพิจารณาคัดเลือกพนักงานดาวเด่นและการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานดาวเด่น
 • บทที่ 5 องค์การควรจัดการกับปัญหาการลาออกของพนักงานดาวเด่นอย่างไร
 • บทที่ 6 การสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์องค์การเพื่อความสำเร็จในการบริหารพนักงานดาวเด่น