Search results

944 results in 0.04s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วิวัฒนาการตัวอักษรเขมร
 • บทที่ 2 ระบบเสียงภาษาเขมร
 • บทที่ 3 อักษร สระ และเครื่องหมายเขมร
 • บทที่ 4 อักขรวิธีภาษาเขมร
 • บทที่ 5 ลักษณะการสร้างคำในภาษาเขมร
 • บทที่ 6 หลักการปริวรรต
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • การพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
 • กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐดินประสาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ กรณีศึกษา พนักงานต้อนรรับบนเครื่อบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้
 • การประสานงานระหว่างผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาหลัก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
 • ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
 • การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะและการประกอบการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยในโฆษณาเพื่อการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • การบริหารแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
 • แนวปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์ จังหวัดเชียงใหม่
 • การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
 • การใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ
 • ทรรศนะของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาอำเภอสวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 • กิจกรรมด้านศิลปะเพื่อพัฒนาความใส่ใจในการเรียนของเด็กออทิสติก
 • มุมมองต่อชีวิตและสังคมของเยาวชนที่กระทำผิดกรณียกพวกตีกัน
 • การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงเปลี่ยนรูปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • การปรับบุทธศาสตร์ของธุรกิจกระเบื้องปูพื้และบุผนังในประเทศไทยเพื่อรองรับการแข่งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • บทวิจารณ์หนังสือ Korean Unification : Inevitable Challenges
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
TOC:
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษากรมเจ้าท่า
 • แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมสำหรับประเทศไทย
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของคดีโจรกรรมรถในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
 • การศึกษาระยะเวลาการคงอยุ่ของลายนิ้วมือแฝงบนเคสโทรศัพท์มือถือที่จมอยู่ในน้ำโดยใช้วิธีซุปเปอร์กลู
 • การศึกษาประสิทธิภาพของหมึกล่องหน ด้วยชนิดกระดาษที่มีความหนาแตกต่างกัน
 • รูปแบบการบริหารจัดการธุริกจโรงแรมขนาดเล็ก เขตพื้นที่จังหวัดตราด
 • โมเดลสนับสนุนการยอมรับการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือบริบท Financial Technology Startup
 • รูปแบบการจัดการศึกาาของจังหวัดจัดการตนเอง
 • การบริหารจัดการการสึกษาของสถานศึกษา ที่ต้ังอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิควิชาการ
 • ข้อเสนอแนะนโยบายการศึกษาอาเซยน ตามเป้าหมายโลก ค.ศ. 2030 และยุทธศาสตร์อาเซียน ค.ศ. 2025
 • ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสายวิทยา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร
 • บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 • ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองแขม
 • การใช้แท็บเล็ตพีซในการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
 • ทรรศนะของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การใช้หนังสืออ่านนอกเวลาเพื่อพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ความสัมพันู์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 1
 • บทวิจารณ์หนังสือ "ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลกสอนวิธีคิด เล่มี่ 1 วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 หลัการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 3 แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 4 การเตรียมการ
 • บทที่ 5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 6 การดำเนินการ
 • บทที่ 7 การรายงานและการเผยแพร่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของนโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 2 แนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 3 มุมมองนโยบายทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • บทที่ 4 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 5 รัฐ นโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์
 • บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ นโยบายสาะารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • บทที่ 7 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 9 กรณีศึกษานโยบายสาะารณะของไทยกับต่างประเทศ
 • บทที่ 10 ธรรมาภิบาลกับนโยบายสาธารณะ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วัยเด็ก - ปฏิบัติ 2475 วัยเรียน
 • วัยสาว - นักเรียนนายร้อยหญิง - สมรส
 • เลขานุการรัฐมนตรี
 • ชีวิตพลิกผันของ "พิบูลสงคราม"
 • อยากลืมกลับจำ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 คุ่มือการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานภาษาจีน ความรู้การออกเสียงภาษาจีน
 • ความรู้การเขียนอักษรจีน
 • วิธีการเปิดพจนานุกรมจีน
 • ภาคที่ 2 คู่มือการเรียนการสอนหลักไวยากรณ์ภาษาจีน
 • ความรู้หลักไวยากรณ์จีน
 • ความรู้หลักการใช้คำภาษาจีน
 • ความรู้หลักการเรียงประโยคของภาษาจีน
 • ความรู้หลักการเรียงความภาษาจีน
 • ภาคที่ 3 คู่มือการเรียนการสอนความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์จีน
 • ความรู้ทัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักอิทธิบาท 4
 • พุทธจิตวิทยากับการส่งเสริมการมีอัตลักษณ์ของแพทย์แผนไทยด้วยหลักธรรม "พรหมวิหาร 4"
 • การเสริมแรงใจตามหลักพุทธจิตวิทยา
 • ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรกับโรงเรยนยุวพัฒน์ (SYI) : อาณาบริวเวฯศึกษา เชียงตุง สหภาพเมียนมาร์
 • การศึกษากับการพัฒนาความเป็นมนุษย์
 • ทศพิธราชธรรมกับการปกครองของไทยในปัจจุบัน
 • สื่อใหม่กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน
 • การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวไทยตามหลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา
 • บทวิจารณ์หนังสือ รู้จักบ้านของตัว -เที่ยวทั่ว-พระไตรปิฎก
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 14 มกราคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 14 มกราคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างรูปทรง สำหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผลของดนตรีบำบัดที่มีต่อทักษะการสื่อสารแบบแสดงออกในเด็กออทิสซึม
 • รูปแบบการเขียนคำอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการแปลเป็นภาษามือไทย
 • รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก
 • รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น
 • การพัฒนสื่อมัลติมีเดียการเตรียมต่อขาใต้เข่าก่อนทำอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด
 • Disability Law and Policy in Thailand : An ideal and Reality in th ePast Decade
 • บทความวิชาการ เทคโนโลยีสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวคม 2561
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวคม 2561
TOC:
 • ผลงานสร้างสรรค์ชุด บันเทิงเริงรำ ลำนำเพลง
 • การสร้างสรรค์การแสดงชุด ทวยขนัดสรรพสัตว์อสุรา
 • การสร้างสรรค์การแสดงชุด ป๊ะเปิ้งเปิงมาง
 • การเป๋าปี่ประกอบลำผู้ไทย
 • จินตภาพแห่งความฝันของมนุษย์และดอกไม้
 • วิถีเกษตรกรรมไทย
 • การสื่อสารด้วยภาษาภาพในนิตยสารการ์ตูนขายหัวเราะฉบับ "รอยยิ้มของพระราชา" และมหาสนุกฉบับ "เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา"
 • การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • การพัฒนาและสืบทอดภุมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการเรียนรู้เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์การทอเสื่อจากถุงพลาสติกที่หลือใช้ด้วยนวัตกรรมใหม่ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กับชุมชนอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙