หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
168 หน้า ; 21 ซม.