หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.