หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
252 หน้า
หนังสือทั่วไป
316 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
316, [10] หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
168 หน้า ; 21 ซม.