หนังสือทั่วไป
241 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
315 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
227 หน้า
หนังสือทั่วไป
303 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 มโนทัศน์ของ "พื้นฐานการศึกษา"
  • บทที่ 2 ทฤษฎีหลักในการวิเคราะห์การศึกษา
  • บทที่ 3 การศึกษากับบริบทสังคม
  • บทที่ 4 สถานศึกษากับบริบทสังคม
  • บทที่ 5 การศึกษา การขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรม
  • บทที่ 6 การศึกษา ชนชั้น กับการเลื่อนฐานะทางสัมคม
  • บทที่ 7การศึกษา การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม
  • บทที่ 8 ทางเลือกสำหรับการศึกษา
หนังสือทั่วไป
336 หน้า