หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ การศึกษา 4.0 ความหวังของประเทศไทย
 • ประเทศไทย 4.0 : การศึกษาไทย 4.0
 • การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา
 • 3 แนวคิด 3 มุมมองการศึกษา 4.0
 • Leapfrog 4.0 : พลวัตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • การศึกษาไทย 4.0 : การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
 • อุตสาหกรรม 4.0 : พลังผลักดันต่อการศึกษาไทย 4.0
 • สี่เสาหลัก (4 Pillars) ของการศึกษา 4.0
 • จากผลผลิตสู่นวัตกรรม
 • 4 ขั้นของนวัตกรรม
 • ทักษะสำหรับนวัตกร
 • Critical Skills
 • Creative Skills
 • Design Skills
 • Selective Skills
 • Productive Skills
 • Problem-Solving Skills
 • Entrepreneurial Skills
 • Leadership Skills
 • Responsible Skills
 • Social Consciousness Skills
 • สอนแบบไม่สอน : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผลผลิต
 • การเรียนการสอนแบบ CRP : การสอนเพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพ
 • 24/7... ทุกคน ทุกวิชา ทุกภาคการศึกษา
 • อยากรู้ อยากดู ED.4.0 มาที่วไลยอลงกรณ์
 • การศึกษา 4.0 : เราต้องแปลงกับดักให้เป็นความหวังดี
 • บทสรุป : ความสำเร็จและความล้มเหลวงของการศึกษา 4.0
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Tinking) ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
 • ขาดแคลนครูคุณภาพ ทัง ๆ ที่ครุล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ ?
 • ICT กับการศึกษาไทยความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • จะยกระดับมาตฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงขึ้น
 • ต้องแก้ระบบที่ทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู
 • คืนครูให้นักเรียน
 • สร้างความยุติธรรมให้ระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือไม่
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ
 • อุดมศึกษาไทยอยู่ตรงไหนใครรู้บ้าง
 • ตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาคุณภาพบัณฑิต
 • ระบบกลไกสังคมที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
 • อาขีวศึกษา กลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานทักษะฝีมือ
 • แนวโน้มอาชีวะที่น่าเป็นห่วง
 • บทบาทส่วนกลางกระจายอำนาจแค่ไหนอย่างไร
 • การเมืองควรมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไร
 • หากพูดว่าการศึกษาต้องปลอดการเมืองแล้ว ซูเปอร์บอร์ด ?
 • ปฏิบัติการฟ้าผ่าโครงสร้างการบริหารการศึกษาภูมิภาค
 • ประชาชนต้องมีส่วนร่วมผลักดันการศึกษาตามระบอบประชาธิปไตย
 • ปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
 • การดูแลเด็กปฐมวัยจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้
 • จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและสังคมสูงวัย ต้องแก้โจทย์ใหญ่เรื่องกำลังคน
 • 3 ปี รัฐบาย คสช. อีกหนึ่งทศวรรษที่กำลังจะหายไป
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
165 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ?
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ICT กับการศึกษาไทย ความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะสำคัญแห่งศศตวรรษที่ 21
 • จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงบขึ้น
 • ขาดแคลนครูคุณภาพทั้ง ๆ ที่ครูล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • ต้องแก้ระบบทีทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู
หนังสือทั่วไป
53 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
317 หน้า
หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
99 หน้า
หนังสือทั่วไป
127 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
196 หน้า ; 21 ซม.