หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.