หนังสือทั่วไป
56 หน้า
หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ตาราง
    เนื่องในวาระอายุ 72 ปีของพันเอก(พิเศษ)สมาน และศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์
Note: เนื่องในวาระอายุ 72 ปีของพันเอก(พิเศษ)สมาน และศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์
หนังสือทั่วไป
66 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ตาราง
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
หนังสือทั่วไป
(ก-ข) 74 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
74 หน้า
    เพื่อแสดงมุทิตาสักการะแด่พระเถรานุเถรผู้มีอุปการคุณ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ในมงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2546
Note: เพื่อแสดงมุทิตาสักการะแด่พระเถรานุเถรผู้มีอุปการคุณ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ในมงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2546
หนังสือทั่วไป
(10), 250 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(12), 238 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(9), 275 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
81 หน้า