หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ตาราง
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ตาราง, กราฟ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ตาราง, กราฟ
หนังสือทั่วไป
142 หน้า
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
243 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
145 หน้า