หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์
(ก-ฌ) 97 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2548
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2548
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
106 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
    สิ่งพิมพ์ สกศ. 74/2548
สิ่งพิมพ์ สกศ. 74/2548
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ตารางประกอบ
    สิ่งพิมพ์ สกศ. 75/2548
สิ่งพิมพ์ สกศ. 75/2548