สารนิพนธ์
(ก-ฎ) 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือทั่วไป
252 หน้า
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์
(ก-ฌ) 100 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
81 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
127 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
84 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 10/2552
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 10/2552
หนังสือทั่วไป
247 หน้า
หนังสือทั่วไป
(20) 193 หน้า