หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
222 หน้า
หนังสือทั่วไป
222 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 แนวคิดและหลักการ
 • บทที่ 3 รูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 4 ขั้นตอนการทำวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 5 การวางแผนการวิจัย
 • บทที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 8 การนำเสนอรายงานผลการวิจัย
 • บทที่ 9 การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • บทที่ 10 การประเมินและพัฒนาคุณภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • บทที่ 11 การสังเคราะห์ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • บทที่ 12 ตัวอย่างงานวิจัยและแนวทางการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 • ภาคผนวก
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ด) 111 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
วิทยานิพนธ์
(ก-จ) 98 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
สารนิพนธ์
(ก-ด) 139 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2555
สารนิพนธ์
(ก-ฑ), 134 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
วิทยานิพนธ์
(ก-ต), 147 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
สารนิพนธ์
(ก-ด) 137 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
356 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21ซม.