หนังสือทั่วไป
402 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
479 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ง) 135 หน้า ; 26 ซม.
  ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
Note: ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
TOC:
 • การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
 • บทที่ 1 นำเข้าสู่การศึกษา
 • บทที่ 2 มูลฐานหรือจุดกำเนิดของการศึกษา
 • บทที่ 3 สารัตถะของการศึกษา
 • บทที่ 4 มองการศึกษาในมิติต่างๆ
 • ความคิด : แหล่งสำคัญ ของการศึกษา
 • โยนิโสมนสิการ 10 วิธี
หนังสือทั่วไป
(23), 282 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพรปะกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ความสำคัญของการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์
 • 1 หลักการศึกษา
 • 2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 • 3 การจัดการศึกษา
 • 4 การศึกษาในระบบการศึกษาชั่วระยะ
 • 5 การศึกษานอกระบบการศึกษาตลอดชีวิต
 • 6 คุณธรรมค้ำจุนการศึกษา
 • 7 เด็ก เยาวขน นักเรียน นักศึกษา
 • 8 บัณฑิตเป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา
 • 9 การศึกษากับการทำงาน
 • 10 ครู บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
 • 11 หน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
 • 12 หนังสือคือเครื่องมือพัฒนาคน
หนังสือทั่วไป
(20), 248 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
289 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
 • 2 การกำหนดปัญหาการวิจัย
 • 3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานการวิจัย
 • 4 ตัวแปรในการวิจัย
 • 5 การออกแบบวิจัย
 • 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • 7 เครื่องมือวิจัย
 • 8 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • 9 การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย
 • 10 การประเมินงานวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
165 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ?
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ICT กับการศึกษาไทย ความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะสำคัญแห่งศศตวรรษที่ 21
 • จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงบขึ้น
 • ขาดแคลนครูคุณภาพทั้ง ๆ ที่ครูล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • ต้องแก้ระบบทีทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู