หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพรปะกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ความสำคัญของการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์
 • 1 หลักการศึกษา
 • 2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 • 3 การจัดการศึกษา
 • 4 การศึกษาในระบบการศึกษาชั่วระยะ
 • 5 การศึกษานอกระบบการศึกษาตลอดชีวิต
 • 6 คุณธรรมค้ำจุนการศึกษา
 • 7 เด็ก เยาวขน นักเรียน นักศึกษา
 • 8 บัณฑิตเป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา
 • 9 การศึกษากับการทำงาน
 • 10 ครู บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
 • 11 หน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
 • 12 หนังสือคือเครื่องมือพัฒนาคน
หนังสือทั่วไป
(20), 248 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
289 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
 • 2 การกำหนดปัญหาการวิจัย
 • 3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานการวิจัย
 • 4 ตัวแปรในการวิจัย
 • 5 การออกแบบวิจัย
 • 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • 7 เครื่องมือวิจัย
 • 8 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • 9 การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย
 • 10 การประเมินงานวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ซ), 126 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
วิทยานิพนธ์
(ก-ง) 172 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
วิทยานิพนธ์
(ก-ญ) 128 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พุทธทาสศึกษาที่กำลังจะเริ่มต้น...อีกรอบ
 • Buddhism in Indonesia
 • หลักสูตรพุทธทาสศึกษา
 • การเข้าถึงหัวใจศาสนาของตนๆ ตามปณิธานท่านอาจารย์พุทธทาส
 • "ศีลธรรม" ในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ
 • ธรรมะกับการเมือง : ทรรศนะทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ
 • สุนทรียธรรมชีวิต หัวใจในธรรมสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส
 • คติพุทธในชุมชนบ้านเกิดของท่านพุทธทาส
 • วิถีพุทธในเรือนชุมชนบ้านเกิดของท่านอาจารย์พุทธทาส
 • การสร้างงานศิลปะตามเสียงสะท้อนจากลานหินโค้ง ชุด ธรรมะ...พุทธทาส
 • การจักการสารสนเทศประวัติและผลงานพุทธทาสภิกขุ เพื่อการบริหารและเผยแพร่
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พี่แพ็ต ธนิษฐา แดนศิลป์ เรียนต่ออินเดีย มหาสมุทรแห่งปัญญา
 • น้องอดัม ซาหดัม แวยูโซ๊ะ อินเดีย มิตรภาพภายใต้ความหลากหลาย
 • พี่แอน จริยา มิตรชัย เมื่อทำงานต้องสนุกกับงาน
 • คู่พ่อลูกไอที คุณพ่อชาร์ม สัจเดว
 • พี่ศิเวก สัจเดว เจาะชึกไอทีของอินเดีย
 • ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง อินเดียและการป่วย คือครูของชีวิต
 • อาจาย์ปุ๊ก ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง อินเดียให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีในราคาที่ถูก
 • อาจารย์เอลี่ วุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ ถ้าอยู่อินเดียได้ เราอยูที่ไหนบนโลกก็ได้
 • พี่ขิง วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ อินเดีย ทำให้โดดเด่น และแตกต่าง
 • อาจารย์เชษฐ์ ติงสัญชลี สิ่งที่ได้มาจากอินเดียยิ่งใหญ่เกินกว่าความไม่ดี
 • สัมภาษณ์พิเศษ อดีตเอกอัคราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย คุณหรรษ วรรธน ศฤงคลา
หนังสือทั่วไป
165 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ?
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ICT กับการศึกษาไทย ความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะสำคัญแห่งศศตวรรษที่ 21
 • จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงบขึ้น
 • ขาดแคลนครูคุณภาพทั้ง ๆ ที่ครูล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • ต้องแก้ระบบทีทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
256 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.