หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
116 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ปรัชญา
 • ปรัชญาการศึกษา
 • พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
 • พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ
 • การศึกษามีหลักการหรือจุดมุ่งหมายอะไร
 • วิธีหรือแนวทางการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร
 • การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ (การศึกษาสมบบูรณ์)
 • การนำแนวพระราชดำริททางการศึกษาไปสู่การปฏิบ้ติ
 • วิธีหรือแนวทางการจัดการศึกษา
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • มุมมองมนุษยศาสตร์
 • มุมมองสังคม
 • มุมมองการศึกษา
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Tinking) ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
 • ขาดแคลนครูคุณภาพ ทัง ๆ ที่ครุล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ ?
 • ICT กับการศึกษาไทยความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • จะยกระดับมาตฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงขึ้น
 • ต้องแก้ระบบที่ทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู
 • คืนครูให้นักเรียน
 • สร้างความยุติธรรมให้ระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือไม่
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ
 • อุดมศึกษาไทยอยู่ตรงไหนใครรู้บ้าง
 • ตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาคุณภาพบัณฑิต
 • ระบบกลไกสังคมที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
 • อาขีวศึกษา กลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานทักษะฝีมือ
 • แนวโน้มอาชีวะที่น่าเป็นห่วง
 • บทบาทส่วนกลางกระจายอำนาจแค่ไหนอย่างไร
 • การเมืองควรมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไร
 • หากพูดว่าการศึกษาต้องปลอดการเมืองแล้ว ซูเปอร์บอร์ด ?
 • ปฏิบัติการฟ้าผ่าโครงสร้างการบริหารการศึกษาภูมิภาค
 • ประชาชนต้องมีส่วนร่วมผลักดันการศึกษาตามระบอบประชาธิปไตย
 • ปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
 • การดูแลเด็กปฐมวัยจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้
 • จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและสังคมสูงวัย ต้องแก้โจทย์ใหญ่เรื่องกำลังคน
 • 3 ปี รัฐบาย คสช. อีกหนึ่งทศวรรษที่กำลังจะหายไป
หนังสือนักธรรม บาลี
376 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
256 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
(บ), 200 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
 • บทที่ 2 ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘
 • บทที่ 3 ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา
 • บทที่ 4 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการแผนการศึกษาแห่งชาติ
 • บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
 • บทที่ 6 การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
หนังสือทั่วไป
74 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟประกอบ ; 21 ซม.
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 14/2560
Note: สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 14/2560
TOC:
 • สาระสำคัญแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
 • วิสัยทัศน์
 • วัตถุประสงค์
 • เป้าหมายการจัดการศึกษา
 • เป้าหมายความสำเร็จของแผนฯ
 • แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
 • ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ
 • บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
 • สถานการณ์และบริบทสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
 • ผลการพัฒนาการศึกษา ปี 2552-2558
หนังสือทั่วไป
285 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ห้องสมุดและนวัตกรรม
 • ห้องสมุดกับอนาคต
 • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • สัพเพเหระสนทนา