หนังสือทั่วไป
135 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 73/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 73/2551
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 70/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 70/2551