หนังสือทั่วไป
315 หน้า
วิทยานิพนธ์
(จ), 50 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ตาราง, กราฟ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
379 หน้า
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.