หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
    สิ่งพิมพ์ สกศ. 74/2548
สิ่งพิมพ์ สกศ. 74/2548
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ตารางประกอบ
    สิ่งพิมพ์ สกศ. 75/2548
สิ่งพิมพ์ สกศ. 75/2548