หนังสือทั่วไป
327 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
266 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๓/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๓/๒๕๔๙
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
หนังสือทั่วไป
128 หน้า ; 30 ซม.
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
หนังสือทั่วไป
122 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
330 หน้า ; 30 ซม.