หนังสือทั่วไป
131 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 74/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 74/2551
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : กราฟ
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 72/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 72/2551
หนังสือทั่วไป
135 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 73/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 73/2551
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 70/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 70/2551
หนังสือทั่วไป
292 หน้า : กราฟ
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 72/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 72/2551
หนังสือทั่วไป
134 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 71/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 71/2551