หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา
โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา.
โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
335 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : กราฟ
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 57/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 57/2551
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.