หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    หนังสือจากชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" : พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย ("Creative Folklore" : Dynamics and Application of Folklore in Contemporary Thai Society) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. (2554-2557)
Note: หนังสือจากชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" : พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย ("Creative Folklore" : Dynamics and Application of Folklore in Contemporary Thai Society) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. (2554-2557)
TOC:
  • "คติชนสร้างสรรค์ฯ" ทำไม อะไร อย่างไร
  • บริบททางสังคมและแนวคิดที่เกี่ยวข้องการวิจัย
  • ข้อมูลวิจัยและปรากฏการณ์ "คติชนสร้างสรรค์ฯ" ในสังคมไทยร่วมสมัย
  • ภาคทฤษฎีและสังเคราะห์ วิธีคิดของคนไทย
  • ภาคอภิปราย วัฒนธรรมไทย กับ "คติชนสร้างสรรค์"
  • ปัจฉิมบท สรุปข้อค้นพบจากชุดโครงการวิจัย "คติชนสร้างสรรค์ฯ"
หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    หนังสือจากชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. (2554-2557)
Note: หนังสือจากชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. (2554-2557)
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ