Search results

6 results in 0.02s

หนังสือ

    สารบัญ : ตอนที่ 1 บทนำ -- ตอนที่ 2 สมัยกาลบ้านปากเกร็ด -- ตอนที่ 3 ตั้งอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน -- ตอนที่ 4 ยกฐานะตำบลปากเกร็ดรวมกับอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุนเป็นอำเภอปากเกร็ด -- ตอนที่ 5 ผู้คนในอำเภอปากเกร็ด -- ตอนที่ 6 วิถีชีวิตและอาชีพท้องถิ่นชาวปากเกร็ด -- ตอนที่ 7 พระมหากรุณาเสด็จยา
สารบัญ : ตอนที่ 1 บทนำ -- ตอนที่ 2 สมัยกาลบ้านปากเกร็ด -- ตอนที่ 3 ตั้งอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน -- ตอนที่ 4 ยกฐานะตำบลปากเกร็ดรวมกับอำเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุนเป็นอำเภอปากเกร็ด -- ตอนที่ 5 ผู้คนในอำเภอปากเกร็ด -- ตอนที่ 6 วิถีชีวิตและอาชีพท้องถิ่นชาวปากเกร็ด -- ตอนที่ 7 พระมหากรุณาเสด็จยา
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • 1. บทนำ
  • 2. ภูมิทัศน์เมืองกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๘๘
  • 3. ชีวิตยามค่ำคืนในกรุงเทพฯ ทศวรรษที่ ๒๔๒๐-๒๔๘๐
  • 4. ชีวิตยามคำคืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ทศวรรษที่ ๒๔๒๐-๒๔๘๐