หนังสือทั่วไป
333 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.