วารสาร
200 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
465 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
  นำเสนอความงดงามของภูมิประเทศ เจาะลึกถึงวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนในประเทศนิวซีแลนด์โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเสนอเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่วนที่สอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ โดยมีหมายเลขกำกับไว้พร้อมแผนที่ และส่วนสุดท้าย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง ที่พัก ภัตตาค
นำเสนอความงดงามของภูมิประเทศ เจาะลึกถึงวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนในประเทศนิวซีแลนด์โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเสนอเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่วนที่สอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ โดยมีหมายเลขกำกับไว้พร้อมแผนที่ และส่วนสุดท้าย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง ที่พัก ภัตตาค
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
(16) 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาภาค 1
Note: ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาภาค 1
หนังสือทั่วไป
(16) 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปีการสถานปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชา ภาค 2
Note: ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปีการสถานปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชา ภาค 2
หนังสือทั่วไป
(16) 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาภาค 3
Note: ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาภาค 3
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 21 ซม.

สวีเดน 2550

หนังสือทั่วไป
388 หน้า ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
  ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านการท่องเที่ยวที่มีประโยชน์รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและผู้คนของประเทศสวีเดน Content : แผนที่ - - บทนำ - - ประวัติศาสตร์ - - สาระน่ารู้ - - สถานที่ - - เยี่ยมมอง... - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว
ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านการท่องเที่ยวที่มีประโยชน์รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและผู้คนของประเทศสวีเดน Content : แผนที่ - - บทนำ - - ประวัติศาสตร์ - - สาระน่ารู้ - - สถานที่ - - เยี่ยมมอง... - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
433 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, ดรรชนี

เนปาล 2550

หนังสือทั่วไป
410 หน้า
  เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเนปาล ผู้คน วัฒนธรรม งานเทศกาลต่างๆ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนความตื่นเต้นจากการเดินทางสู่ยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก รวมทั้งยอดเขาเอเวอเรสต์ และชมชาตสถานของพระพุทธองค์ในลุมพินี ถิ่นกำเนิดของนางสิตา มเหสีของพระรามรวมท
เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเนปาล ผู้คน วัฒนธรรม งานเทศกาลต่างๆ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนความตื่นเต้นจากการเดินทางสู่ยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก รวมทั้งยอดเขาเอเวอเรสต์ และชมชาตสถานของพระพุทธองค์ในลุมพินี ถิ่นกำเนิดของนางสิตา มเหสีของพระรามรวมท